Natuurontwikkelingsprojecten Waterschap Vallei en Veluwe
Projectnaam:
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Periode:


Vanuit de Kaderrichtlijn Water is het voor onder andere onze waterschappen verplicht gesteld om een aantal vaststelde doelstellingen te halen. Een van die doelstellingen is dat de ecologische toestand van het oppervlaktewater een goede kwaliteit weerspiegelt. Het is daarom voor waterschappen van belang om de hoeveelheid voorkomende planten en dieren te vergroten en een dusdanige opbouw te creëren die in de oorspronkelijke toestand ook voorkwam; het beeld moet gaan lijken op de onverstoorde situatie.
Een van de maatregelen om dat te realiseren is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Harde beschoeiingslijnen worden verwijderd en de overgang van land naar water wordt sterk verflauwd. Daardoor instaan er verschillende zones voor verschillende soorten planten en daardoor mogelijkheden voor verschillende andere en nieuwe soorten dieren. Ook worden door deze diverse bodemhoogten veel betere paaiplaatsen voor vis gecreëerd. Een andere manier om de diversiteit van planten en dieren te vergroten, is het vasthouden van gebiedseigen water (kwelwater bijvoorbeeld) en te voorkomen dat gebiedseigen water het terrein of natuurgebied snel via een afwateringskanaal verlaat.
Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het verdrogingsbestrijdingsproject op landgoed Geerenstein te Woudenberg. Dat werk is uitgevoerd in opdracht van waterschap Vallei en Veluwe. Bij dit project spelen twee verschillende onderdelen: de eerste is dat het kwelwater te snel via ene tussensloot wordt afgevoerd uit het gebied waardoor verdroging van het terrein optreedt. Het tweede is dat het afwateringskanaal bij hoge waterafvoeren erg hoog komt te staan waardoor meer verontreinigd water van bovenstrooms via de tussensloot het natuurgebied instroomt: twee ongewenste effecten. Daarvoor is een plan ontwikkeld waarbij kwelwater uit het gebied in een aantal sloten langer in het gebied blijft en waarbij een hoger peil is gerealiseerd. De sloten in het natuurgebied zijn voorzien van nieuwe schotbalkstuwen en een aantal andere sloten die water afvoerden, is door middel van een dam afgesloten. In het gebied bevindt zich een norton die de sloten voedt met eigen kwel. Het peil in het gehele gebied is met ongeveer 40 opgehoogd. De tussensloot die voorheen het water afvoerde is eveneens met 40 centimeter opgehoogd middels een vaste stuw. Daarna pas wordt het water via de stuw geloosd in het afwateringskanaal. Door het peil met ongeveer 40 centimeter te verhogen komt het nagenoeg niet meer voor dat meer verontreinigd water via de stuw de tussensloot instroomt en vervolgens het natuurgebied in.