Advisering en voorbereiding baggeren vaarweg de Dintel"
Projectnaam: Advisering en voorbereiding baggeren vaarweg de Dintel
Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

Periode project: augustus 2018 tot 2021

 

Het ca 10 km lange traject van vaarweg de Dintel nabij het dorp Standdaarbuiten is in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta in het kader van onderhoud gebaggerd.

In de voorbereiding heeft Niebeek m.b.v. AutoCad 3D een DTM van het te baggeren profiel gemaakt waaruit de te baggeren hoeveelheden zijn bepaald. Daarnaast heeft Niebeek in voorbereiding op het baggeren alle voorbereidende onderzoeken gecoördineerd (t.a.v. kwaliteit, explosieven, flora en fauna, archeologie, asbest, stabiliteit oevers en waterkeringen, kabels en leidingen en de afzet/verwerking van baggerspecie) en ondersteuning geboden bij de interactie met de verschillende betrokken partijen (o.a. bevoegde gezagen, gemeenten, organisaties, particulieren). De gegevens uit alle onderzoeken zijn door Niebeek beheerd in een database en uiteindelijk geïntegreerd in een baggerplan. In vervolg hierop is door Niebeek een bestek opgesteld voor het baggeren van 40.000 m3 slib. Voor de delen die onder BRL-OCE condities en archeologische begeleiding gebaggerd moeten worden zijn aparte besteksposten opgesteld.

Tijdens de uitvoering verzorgd Niebeek ook de directievoering en het toezicht.