Baggeren plas Bovenste Blik en watergangen in het Naardermeer
Opdrachtgever: Natuurmonumenten 
Periode: 2018-2022

 

Niebeek Milieumanagement BV is in de afgelopen jaren een vaste partner van Natuurmonumenten geworden bij de uitvoering van de N2000 herstelprojecten. In delen van het Naardermeer is door  fosfaat- en stikstofbelasting i.c.m. versnelde afbraak van organisch materiaal een  dikke sliblaag ontstaan. Het verwijderen van de sliblaag is een belangrijke inrichtingsmaatregel. Daarmee worden de natuurdoelstellingen gerealiseerd waardoor de gunstige staat van instandhouding van karakteristieke habitattypen, zoals kranswiervegetaties, wordt versterkt.

 

De Bovenste Blik is één van de plassen waaruit het Naardermeer bestaat. Deze plas heeft aan de westzijde een vrij dikke sliblaag (voornamelijk slib van organische oorsprong) met daarin onder andere een aanzienlijke hoeveelheid fosfaat. Daarom is besloten om de Bovenste Blik en enkele zijwatergangen te baggeren in het kader van de voormalige Programmatische Aanpak Stikstof (tegenwoordig Natura 2000 Herstelmaatregel genoemd). Dit is een maatregel om de instandhoudingsdoelstellingen voor met name de kranswiervegetatie te realiseren. Het baggeren van de Bovenste Blik is daarbij cruciaal om de waterkwaliteit te verbeteren. Het aanwezige (slappe) slib draagt direct en indirect bij aan slechte groeicondities voor de kranswieren. Direct door opwerveling van het slib (vertroebeling waardoor lichtcondities slecht zijn) en indirect door een hoge eutrofiëringsgraad resulterend in een overmatige algenbloei. Voor een doelmatige invulling van deze maatregel is lokale herbestemming van het vrijkomende slib cruciaal. De hoofddoelstelling van het project  het verwijderen van al het slib (ook het slappe c.q. waterige slib) en deze toe te passen in de weilanddepots.  In totaal wordt binnen dit project ca 60.000 m3 slib (Verspreidbaar slib conform Bbk). De verspreidbare slib wordt lokaal binnen de Schil Naardermeer toegepast. Daartoe zijn 5 weilanddepots aangelegd met in totaal een oppervlakte van ca 6 ha.  Binnen dit project is de licht verontreinigde slib (Niet –verspreidbaar) uit de Welsloot afgevoerd. De Welsloot is daarbij verbreed en er is zwaaikom aangelegd t.b.v. varend onderhoudsmaterieel. De vrijkomende grond is gebruikt om een perceel te verhogen zodat grote grazers (runderen) in de natte seizoenen voldoende hoge ruimte hebben.

 

Niebeek heeft de gehele projectvoorbereiding en -coördinatie gedaan, de aanbesteding verzorgt en voert directie en toezicht uit in de uitvoeringsfase.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • Uitvoeren en begeleiden van alle voorbereidende onderzoeken (waterbodemonderzoek, kwantiteit en kwaliteitsbewaking; NGE/OO-onderzoek, Flora en Fauna);
  • Verzorgen en coördineren van alle vergunningsaanvragen om te komen tot uitvoering van het baggerwerk (w.o. keurontheffingen, Waterwetvergunning/Waterwet, Natuurtoets/F&F-quickscan/Wet Natuurbescherming; Omgevingsvergunning (t.b.v. de weilanddepots); Uitvoeren van Aeriusberekeningen); 
  • Verzorgen van de aanbestedingsfase:
  • Opstellen inschrijfleidraad inclusief PBKV-gunningscriteria;
  • Opstellen bestek inclusief kostenramingen;
  • Verzorgen aanbesteding van aanwijs t/m gunningsadvies;
  • Directievoering en toezicht op het werk.