In tegenstelling tot de traditionele UAV/RAW contract is bij UAV-GC contracten geen sprake van directievoering en toezicht. De rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer (Aannemer) is bij UAV-GC wezenlijk anders van aard: de opdrachtgever geeft middels de contractdocumenten invulling aan de eisen waar het werk/op te leveren product aan dient te voldoen. De opdrachtnemer heeft binnen de gestelde randvoorwaarden de vrijheid om invulling aan het werk te geven. Op basis van de geaccordeerde plannen zal de opdrachtnemer het werk uitvoeren. De opdrachtnemer dient middels keuringsplannen en keuringsrapporten aan te tonen dat aan de eisen uit de vraagspecificatie wordt voldaan. De procedurele, technisch inhoudelijke toetsing en toetsing uitvoeringsfase kan door Niebeek met ervaren toetsers en IPM-medewerkers worden uitgevoerd.
Niebeek ziet toe op een adequate invulling van de acceptatieprocedure waardoor geborgd wordt dat het contract conform de contractuele voorwaarden wordt ingevuld.
Tijdens de uitvoering zijn er verschillende toezicht en informatie uitwisselingsmomenten in het project:
- Audits waarin (een deel) van het proces van Opdrachtnemer gedetailleerd wordt beoordeeld, om een beeld van het functioneren te krijgen en waar nodig verbetering te initiëren. Doel is het toetsen of Opdrachtnemer conform het door hem opgestelde PKP adequate invulling geeft aan zijn eigen kwaliteitssysteem (PDCA-cyclus);
- Rondjes werk, een informeler beoordeling van de gang van zaken waar gekeken wordt of de aannemer het uitvoeringsproces onder controle heeft (wordt gewerkt volgens de goedgekeurde plannen, zijn alle betrokken werknemers op de hoogte van de inhoud van de plannen, zijn de benodigde plannen en informatie op het werk aanwezig, bv K&L/F&F/V&G).
Daarnaast wordt praktische gekeken of het werk “netjes” wordt uitgevoerd. Ook dit is risico gestuurd, er wordt dus vooral gekeken naar de onderwerpen die een groot risico kunnen opleveren, met name naar de omgeving, woonboten, historische panden, transport en geluid.
Voor de oplevering dient de aannemer zijn opleverdossier samen te stellen, gebaseerd op het keuringsplan.
Op basis van het opleverdossier zal, bij goedkeuring, een prestatieverklaring worden afgegeven waarmee de betalingsmomenten uit de specificatie kunnen plaatsvinden.