Voorafgaand aan het baggeren van wateren is het van groot belang om gedegen waterbodemonderzoek uit te voeren. Het waterbodemonderzoek naar de kwaliteit voeren wij uit conform de NEN5717 en NEN5720:2017. Waar nodig wordt (aanvullend) een verkennend asbestonderzoek conform de NEN5720:2017 uitgevoerd. Daarnaast voeren wij peilwerkzaamheden uit ten behoeve van een volumebepaling.
Om deze werkzaamheden uit te voeren, zijn onze veldwerkers in bezit van het  BRL SIKB2000:2003 certificaat. Ons materieel bestaat uit alucraft-bootjes, plaatsbepalingsappartuur (rtk-GPS, waterpas) en bemonsterings- en peilmateriaal om boringen en peilwerkzaamheden te verrichten. Niebeek heeft verschillende bemonsteringstoestellen om slib-/waterbodemmonsters te nemen voor vluchtige en niet-vluchtige componenten:

  • Zuigerboor voor bemonstering waterbodem en beoordeling waterbodemopbouw;
  • Multisampler en multisampler voor het nemen van ongestoorde slib-/waterbodemmonster;
  • Van Veenhapper om  relatief grote hoeveelheden slibmonster te nemen t.b.v. asbestonderzoek.
Poriewatermonsters/-analyses ten behoeve van bepaling nalevering nutriënten (P+N) vanuit de waterbodem:
 
  • Bemonstering middels Rhizon bodemvocht sampler.
  • Naast het handmatig peilen met een peilstok (met punt en diverse voetplaten) kunnen wij echoloodpeilingen (single beam) voor u uitvoeren om deze later te verwerken tot 3D-terreinopnamen van de waterbodem.
Inventarisaties
Als onderdeel van het vooronderzoek NEN5717 worden locatie-inspecties uitgevoerd om mogelijke vervuilingsbronnen te inventariseren, maar ook om specifieke locatieomstandigheden, die van invloed zijn op de uitvoering van baggerwerken, te inventariseren. Ook voeren wij, voornamelijk voor gemeenten, inventarisaties uit in het kader van op te stellen beheersplannen van kunstwerken en beschoeiingen. Hiertoe beschikken wij over aangepaste iPads met een GIS-programma, zodat bronbestanden kunnen worden aangepast aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en gegevens in het veld direct kunnen worden over gezet naar GIS-bestanden.