Niebeek heeft kennis van de volgende werkvelden:

 • Uitvoeren gebiedsdekkend vooronderzoek conform de NEN5717 en NTA5727 (asbest);
 • Bepaling kwaliteit van baggerspecie/waterbodem conform de NEN5720 
 • Bepaling kwantiteit van baggerspecie/waterbodem;
 • Opstellen rapportages conform de NEN5720;
 • Uitvoeren inventarisaties kunstwerken, beschoeiing (locatie, staat, type) en locatiespecifieke omstandigheden;
 • Aanvraag van vergunningen/meldingen  t.b.v. de afzet  van baggerspecie;
 • Het verwerken en visualiseren van grote hoeveelheden gegevens in databases, GIS en AutoCad (in 2D en 3D);
 • Flora en fauna: opstellen quickscans, ontheffingsaanvragen Flora- en Faunawet, voortoetsen en vergunningaanvragen Natuurbeschermingswet;
 • Ontwerp van natte natuur, meanders, natuurvriendelijke oevers en vispassages;
 • Aanpak eutrofiering en blauwalg waaronder uitvoeren watersysteemanalyse, bepalen effect van waterbodem op de waterkwaliteit;
 • Beoordelen effectiviteit van kwaliteitsbaggeren als KRW-maatregel en vaststellen ecologische sleutelfactoren (ESF);
 • Opstellen baggerplannen;
 • Directievoering UAV en begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden (toezicht en milieukundige begeleiding);
 • Contractvorming en -beheersing (UAV, UAV-gc, D&C/E&C BVP, SCB);
 • Ecologische begeleiding van de uitvoering van baggerwerkzaamheden.

Niebeek heeft goede samenwerkingsverbanden met partners voor vakgebieden buiten het eigen werkpakket om opdrachtgevers te voorzien van een totaaloplossing voor hun vraag. Hierbij valt te denken aan visonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven en hydrologisch en civieltechnisch onderzoek.

Onze opdrachtgevers zijn waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, terreinbeherende organisaties zoals de provinciale landschappen, Natuurmonumenten en stichtingen (veelal eigenaren van landgoederen).

Niebeek is in het bezit van de onderstaande certificaten: