Niebeek heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer verdiept in en beziggehouden met natuurontwikkeling. Door de in de afgelopen jaren opgedane ervaring in combinatie met de enthousiaste ecologen en ornithologen die bij Niebeek werken, is Niebeek Milieumanagement BV een ervaren partij geworden als het gaat om natuurontwikkeling en de projectrealisatie ervan. Daarbij kan worden gedacht aan het ontwerpen van natuurvriendelijke oevers, poelen en moerassen en ecologische verbindingszones, waarbij wordt gestreefd naar het behalen van de hoogst mogelijke natuurdoeltypen. Maar ook kunnen bijvoorbeeld beken worden verlegd, verdiept of juist verondiept en verbreed, aangezet met klei om wegzijgen van water te voorkomen. Ook oude gedempte meanders worden wel eens opgezocht en opgegraven om deze weer watervoerend te maken. Bij het ontwerp worden zoveel als mogelijk de KRW-doelstellingen meegenomen.
Daarnaast worden door Niebeek tal van verdrogingsbestrijdingsprojecten ontworpen en aanbesteed voor diverse waterschappen. Er zijn veel gebieden waarbij het gewenst is om te voorkomen dat regen- of kwelwater te snel wordt afgevoerd. Langer vasthouden van dat water komt natuurontwikkeling in het gebied ten goede. Maatregelen die nodig zijn om deze gebieden te “vernatten” worden door Niebeek bedacht en ontworpen of in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Om vooraf alle eisen, voorwaarden maar ook zeker alle wensen voor het project goed in te schatten, worden alle betrokken partijen en belanghebbenden benaderd. Alleen dan heeft een project goede kansen van slagen. Afstemming onderling is van groot belang en Niebeek zorgt daarvoor.
Voor een project is het, naast het werken met enthousiaste mensen, ook van belang dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan en dat alle vergunningen zijn aangevraagd vóór de start van de uitvoering. Daarbij moet worden gedacht aan ontheffingen i.h.k.v. de Flora- en Faunawet, omgevings- en/of ontgrondingsvergunningen, boswetmeldingen maar ook bijvoorbeeld archeologisch vooronderzoek, cultuurhistorisch analyses en verkennend of nader bodemonderzoek. Bij veel natuurontwikkeling wordt in de vaste bodem gegraven waardoor mogelijk ook explosievenonderzoek noodzakelijk is. Deze onderzoeken kunnen door Niebeek worden uitgevoerd of in combinatie met een van onze samenwerkende bureaus. Daarmee biedt Niebeek Milieumanagement bv een complete invulling voor de opdrachtgever of initiatiefnemer die natuurontwikkeling wil gaan realiseren.