Niebeek adviseert de opdrachtgever in de keuze van de aanbestedingsstrategie en contractvorm. Op basis van de beslissing voor de strategie werkt Niebeek de aanbestedings- en contractdocumenten uit. Uitgangspunten zijn beheersbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en controleerbaarheid. De uitwerking kan traditioneel zijn met een bestek op basis van de RAW waarin de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever ligt, danwel een projectspecifieke uitwerking waarbij een deel van de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer ligt. Daarnaast kan Niebeek de uitwerking van geïntegreerde contracten verzorgen op basis van UAV-GC bestaande uit Vraagspecificatie deel 1 en 2 (proces- en producteisen) met bijlagen en de Basisovereenkomst met annexen. Een specifieke mogelijkheid is uitwerking van een Bouwteam overeenkomst, waarbij de aannemer in een vroegtijdig stadium bij de contractvorming wordt betrokken.Ten behoeve van de aanbesteding werkt Niebeek de Aanbestedingsleidraad uit. Er worden kwaliteitscriteria en duurzaamheidsaspecten meegenomen als onderdeel van de EMVI. In overleg met de opdrachtgever worden de criteria, wegingsfactoren en gevraagde invulling uitgewerkt. De uitwerking zal in veel gevallen gekoppeld zijn aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld conform de Aanpak Duurzaam GWW. In de aanbestedingsfase ondersteunt Niebeek de opdrachtgever op inhoudelijk, procedureel en administratief vlak. Een specifieke wijze van inkoop is de Best Value Procurement (BVP, Prestatie Inkoop), een inkoopsysteem waarbij nadrukkelijk de "expert" wordt gezocht, en de opdrachtgever een beschrijving op hoofdlijnen geeft van hetgeen gewenst is, en de expert daaraan de beste invulling geeft en de opdracht zal verwerven. BVP is voor technisch of procedureel ingewikkelde projecten mogelijk een interessante inkoopstrategie. Niebeek heeft voor een opdrachtgever een BVP procedure succesvol begeleid.