In de voorbereidings- of uitvoeringsfase van een baggerwerk kan het nodig zijn een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Bij de start van een project inventariseert Niebeek daarom welke vergunningen/meldingen in welke fase nodig zijn, wat de proceduretijd is, wie het bevoegd gezag is en wie de vergunning moet aanvragen. Daarnaast kan Niebeek ook de vergunningaanvraag voor de opdrachtgever verzorgen, waarbij Niebeek analyseert welke mogelijkheden er zijn en de opdrachtgever adviseert en ondersteunt om tot de beste oplossing te komen. Door vroegtijdig te overleggen met het bevoegd gezag wordt gezorgd voor een zo kort mogelijke proceduretijd en een praktische invulling van de vergunningsvoorwaarden.
Tijdens de uitvoeringsfase van een project controleert Niebeek of de uitvoerende partij het werk conform de vergunningsvoorwaarden uitvoert.
Vergunningen/meldingen die Niebeek o.a. kan verzorgen:

  • Baggerspecieverklaring (om geen afvalstoffenbelasting te betalen conform de Wet belastingen op milieugrondslag, moet worden aangetoond dat als een partij baggerspecie wordt gestort bij een stort waar ook andere afvalstoffen gestort mogen worden, de partij daadwerkelijk baggerspecie betreft);
  • Melding Besluit bodemkwaliteit (bijv. bij de aanleg van een weilanddepot);
  • Melding Besluit lozing buiten inrichtingen (bij lozen op oppervlaktewater tijdens baggerwerkzaamheden);
  • Omgevingsvergunning (bijv. als voor de aanleg van een depot een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan nodig is);
  • Vergunning Waterwet (waaronder opstellen projectplan als onderdeel van zgn. “waterspoorprocedure”)’;
  • Ontheffingsaanvragen Waterwet.
Voor vergunningen/ontheffingen die nodig zijn i.h.k.v. flora en fauna wordt verwezen naar het onderdeel ‘Flora en Fauna’ op deze website.