Projectnaam: Baggeren sedimentvang RWZI Boxtel

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel
Periode: 2013 tot 2017

In 2013 heeft Niebeek in de rivier de Dommel de zandvang nabij Boxtel inclusief boven- en benedenstroomse trajecten een waterbodemonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat ca. 80.000 m3 materiaal gebaggerd dient te worden. Naast het waterbodemonderzoek heeft Niebeek ook de ontheffing voor de Flora- en Faunawet aangevraagd en overige onderzoeken (nge, archeologie) uitgezet. Uit het waterbodemonderzoek bleek de bodemopbouw zeer grillig te zijn, wat een eenduidige contractuitwerking voor de uitvoering van het baggerwerk moeilijk maakte.
Door de opdrachtgever, waterschap de Dommel, is mede op basis van advies van Niebeek, ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. Er is daarom gekozen voor de methodiek van prestatie-inkoop (of in het Engels: “Best Value Procurement (BVP)”). Prestatie-inkoop beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. De methodiek is erop gericht om het project aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert” kan de economisch meest voordelige inschrijving opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de opdrachtgever het beste de doelstellingen van het project realiseren.
Door Niebeek zijn, in samenwerking met een BVP-adviseur, de contractstukken opgesteld en is de BVP-procedure succesvol doorlopen.
Voor de opdrachtgever verzorgt Niebeek de contractbeheersing van het uitvoeringscontract op basis van Systeem Gerichte Contractbeheersing.