Baggeren sedimentvang De Klotputten

Projectnaam: Baggeren sedimentvang De Klotputten Eindhoven 
Opdrachtgever: Waterschap De Dommel
Periode: 2018 tot 2021

 

In 2018 heeft Niebeek in de rivier de Dommel de slibvang de Klotptten bij Eindhoven een waterbodemonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat ca. 75.000 m3 materiaal gebaggerd dient te worden. Naast het waterbodemonderzoek heeft Niebeek ook de ontheffing voor de Flora- en Faunawet aangevraagd en overige onderzoeken (nge, archeologie) uitgezet.

Niebeek heeft het RAW-bestek opgesteld, en de afstemming met de omgeving verzorgd (gemeentes, RWS, provincie, Omgevingdsdienst).

In de aanbesteding is een groot aandeel opgenomen om de toepassing van niet-fossiele brandstoffen te stimuleren, en de overlast voor de omgeving te beperken.

Het baggeren van 75.000 m3 is uitgevoerd in de periode september 2020 - maart 2021, waarbij een groot deel van het transport per schip is uitgevoerd, en meer dan 50% van de gebruikte brandstoffen niet fossiel zijn.

Niebeek heeft de directie UAV verzorgd, alsmede het toezicht en de begeleiding van het werk onder BRL600-6003, milieukundige begeleiding.
Het werk is binnen tijd en budget uitgevoerd, met minimale overlast van de omgeving.